วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

สรุปปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำสาระหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้วิจัย  นางวาสนา  คุณาอภิสิทธิ์
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาพลศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
คณครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2547


                       ได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการจัดทำสาระหลักสูตรของกรมวิชาการ  โดยการสลับใบงานและได้ออกแบบบางขั้นตอนและบางใบงานเพิ่มเข้าใบ  แลนำไปทดลองใช้กับครูผู้สอนไปใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดโดยสมาคมสุขศึกษา  พลศึกษา  และสันทนาการแห่งประเทศไทย  ที่จังหวัดขอนแก่น  เมื่อต้นปี  2546  มีครูเข้ารับการอบรมกว่า  300 คน
     
                       รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่  มี  9  ใบงาน  9  ขั้นตอน  ดังนี้

ใบงานที่ 1   การวืเคราะห์ความสำคัญระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นกับสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
ใบงานที่ 2   การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นเป็นสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค
ใบงานที่ 3   การกำหนดสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค
ใบงานที่ 4   การกำหนดผลการเรียนรู้รายปี/รายภาค
ใบงานที่ 5   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค
ใบงานที่ 6   การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
ใบงานที่ 7   การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ใบงานที่ 8   การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
ใบงานที่ 9   การจัดทำแผนการเรียนรู้รายชั่วโมง
          

มีการสร้างรูปแบบหรือโปรแกรมการพัฒนาครู   3  ขั้นตอน  คือ

1.การใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ  3  วัน  ใช้การฝึกอบรมแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.การนิเทศติดตามผลระหว่างภาคเรียน
3.การประชุมสัมนา  1  วัน
         

         นอกจากนี้  ได้มีการจัดทำแบบประเมินผลไว้  5  รูปแบบด้วยกันคือ

1.แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2544  กับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
          มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  3  ตัวเลือก
2.แบบประเมินความสามารถในการจัดทำหลักสูตร
          มีลักษณะเป็นตารางหรือมาตรประมาณค่าชนิดกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานการให้คะแนน  3  ระดับ
3.แบบประเมินเจตคติที่เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  และรูปแบบการจักทำสาระหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
          มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า  3  ระดับ
4.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
          มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า  5  ระดับ
5.แบบประเมินเจตคติที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำสาระหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
          มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า  3  ระดับ


ผลที่ได้ปรากฎว่า  ครูผู้สอนมีประสิทธิผลในด้านความรู้  ความสารถ  และเจตคติไปในทิศทางที่ดีขึ้น

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

สโมสรฟุตบอลสงขลาประวัติสโมสรสงขลา
                  หากย้อนเวลาไปเมื่อ 15-20 ปีก่อน สิ่งที่สร้างความภูมิใจให้กับชาวสงขลา เป็นอย่างมากก็คือฟุตบอล ทีมสงขลาจัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับภาคหรือระดับประเทศ นักเตะจากสงขลาคนแล้วคนเล่า ถูกสโมสรใหญ่ ๆ ในกรุงเทพฯ ดึงตัวไปเล่นจนกระทั่งก้าวขึ้นไปติดทีมชาติหลายคน อาทิเช่น สมพงษ์ วัฒนา, วินิจ สุวรรณนัง จากการท่าเรือบุญพบ ประพฤติ, สุเมธ อัครพงษ์ จากธนาคารกรุงเทพ ปรารภ ทองตัน, วิเชษฐ์ คงมาก, วรวุธ ศรีมาฆะ จากธนาคารกสิกรไทย พงศธร เทียบทอง, ธวัชชัย นคราวงศ์ จากตำรวจ ประศาสตร์ ดวงเนตร, สัมพันธ์ โยธาทิพย์ จากธนาคารกรุงไทย โกเมธ ทองหล่อ จากราชนาวี ธงชัย อัครพงษ์ จากสินธนา อดุลย์ มะลิพันธ์ จากทหารบก หรือคนอื่น ๆ ที่เป็นนักเตะคนสำคัญให้เกือบทุกสโมสรของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภท ก. ในยุคนั้น
                ปี พ.ศ. 2547 เป็นปีแรกของการก่อตั้งทีมฟุตบอลโดยใช้ชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลซอลเกอร์ลีกภาคใต้ ในนามทีมสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา โดยนายนวพล บุญญามณี เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาและผู้จัดการทีมจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกเป็นทีมนำร่องฟุตบอลกึ่งอาชีพ โปรลีก 2547 ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นแหล่มผลิตนักเตะชั้นดี หรือการจัดการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จในแง่ของจัดการแข่งขันที่มีผู้เข้าชมเต็มสนามทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรายการใดก็ตามที่ถูกจัดขึ้น เมื่อมีการนำร่องฟุตบอลอาชีพในเมืองไทย โดยมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโปรลีก จังหวัดสงขลาจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีมที่ได้เล่นในโปรลีกในปีแรก
                  ในปีถัดมา พ.ศ. 2548 การแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดการแข่งขันออกเป็นระดับภาค ทีมสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาภายใต้การบริหารของนายนวพล บุญญามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาและผู้จัดการทีม ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโปรวิเชียลลีก ระดับภาคใต้ ซึ่งทีมสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาไม่สามารถผ่านรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และในปี พ.ศ. 2549
                ทีมฟุตบอลสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาได้ใช้ความพยายามและประสบความสำเร็จไปอีกขั้นสามารถเป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ แต่ไม่สามารถผ่านรอบคัดเลือกระดับประเทศ
                  ในปี พ.ศ. 2550 ทีมสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันโปรวิเชียลลีกระดับภาคใต้อีกครั้ง และครั้งนี่สามารถเป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ นายนวพล บุญญามณี ผู้จัดการทีมสงขลาได้ลงทุนว่าจ้างโค้ชฝีมือดี อดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่าง อ.สมชาติ ยิ้มศิริ มาเป็นเฮอดโค้ชนำสงขลาเล่นรอบคัดเลือกภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ นักเตะสงขลา
ก็ทำได้สำเร็จอีกครั้งเมื่อพาทีมเข้าชิงชนะเลิศกับกระบี่เจ้าภาพถึงแม้จะได้เพียงอันดับ 2 แต่ก็เพียงพอที่จะได้เป็นตัวแทนของภาคใต้เล่นรอบสุดท้ายอีกครั้ง รอบสุดท้ายระดับประเทศสามารถผ่านรอบคัดเลือกระดับประเทศ ขึ้นไปเล่น ดิวิชั่น 2 ในฤดูกาลต่อไปได้สำเร็จ แต่ข่าวร้ายที่มาพร้อมข่าวดีก็คือ การลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ อ.สมชาติ ยิ้มศิริ ก่อนหน้าที่อารแข่งขันรอบสุดท้ายจะเริ่มไม่นานจังหวัดสงขลาเล่นในรอบสุดท้าย นายนวพล บุญญามณี จึงได้มอบหมายให้ อาจารย์ธวัขขัย ทรงถาวรทวี หรือโค้ชอ้วน รับบทเฮดโค้ชแทน และด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำสงขลา กลับสู่ความยิ่งใหญ่ของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีม สต๊าฟโค้ช และนักเตะ ทำให้สงขลาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพร้อมกับได้รับสิทธิ์ลง  เล่นในฟุตบอลดิวิชั่น 2 ในปี 2551
หลังจากที่สามารถคว้าตำแหน่งรองแชมป์โปรลีกระดับประเทศมาได้ พร้อมทั้งก้าวสู่ลีกฟุตบอลดิวิชั่น 2 จากทีมจังหวัดสงขลา ก็ได้เปลี่ยนชื่อทีมใหม่เป็นสโมสร สงขลาเอฟซี และในการสู้ศึกฟุตบอลดิวิชั่น 2 ในปีแรก สงขลาเอฟซีได้มีการจ้างโค้ชซึ่งเป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทย อาจารย์บุญเลิศ เอี่ยวเจริญ เข้ามาคุมทีม โดยมาการรวมตัวนักเตะท้องถิ่นจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเข้าสู่ทีม ซึ่งเป็นนักเตะแทบจะไม่มีประสบการณ์เล่นฟุตบอลระบบลีก มีเพียง ไชยรัตน์ หมัดศิริ ที่เคยเล่นให้กับสโมสรรัตนบัณฑิต  ณัฐพล  จันทสุริวงศ์ ที่มีประสบการณ์ฟุตบอลลีกกับนราธิวาส เอฟซี และมานพ สอนแก้ว ที่เคยเล่นให้สุราษธานีเท่านั้น
- ปี พ.ศ. 2551 ทีมสงขลา เอฟซีได้ขึ้นมาเล่นในไทยลีกดิวิชั้น 2 เป็นปีแรก และสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกดิวิชั่น 1 ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก ซึ่งทีมสงขลาเอฟซี ได้ตำแหน่งอันดับที่ 2 ของกลุ่ม
  - ปี พ.ศ. 2552 ปีแรกในกลุ่มดิวิชั่น 1 ขอเพียงอยู่รอด ทีมสงขลา เอฟซี ได้ขึ้นมาเล่นไทยลีกดิวิชั่น 1 เป็นปีแรกและจบฤดูกาลด้วยการคว้าอันดับ 7  หลังจากที่ประสบความสำเร็จก้าวขึ้นสู่ดิวิชั่น 1 ภายในปีเดียว ผู้จัดการทีมอย่างนายนวพล บุญญามณี ตระหนักดีว่าเหล่าขุนพลวัวชนแดนใต้ที่มีอยู่ในมือ ยังไม่พอที่จะต่อกรกับบรรดาทีมต่าง ๆ ที่โลดแล่นอยู่ในดิวิชั่น 1 เพราะแต่ละทีมล้วนแต่ผ่านการเล่นในดิวิชั่น 1 มาอย่างยาวนานหรือไม่ก็เป็นอดีตมหาอำนาจลูกหนังเมืองไทย จึงต้องสรรหานักเตะที่มีประสบการณ์ในไทยลีกมาประคับประคองนักเตะรุ่นใหม่ของทีมสงขลาเอฟซี เพื่อรักษาสถานภาพอยู่ในดิวิชั่น 1 ให้ได้
 ในปีแรกทีมสงขลา เอฟซีได้อิทธิพล หนุดหละ อัมรินทร์ หมัดหลำ สิโรตม์ มีบุญ จากสโมสรกรมศุลกากร มานพ หมัดอาดั้ม จากสโมสรตำรวจ คือนักเตะสายเลือดสงขลาที่ยอมทิ้งสโมสรใหญ่ ๆ ในกรุงเทพฯ กลับมารับใช้บ้านเกิด แต่ผลการแข่งขันในเลกแรก ผลงานของสงขลา เอฟซี เป็นไปอย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ เสี่ยงต่อการตกชั้น เพราะผลการแข่งขันออกมาไม่เสมอก็แพ้ แม้จะเล่นได้ประทับใจเพียงใดแต่ไม่สามารถจบสกอร์ทำประตูคู่ต่อสู้ได้เลย สาเหตุมาจากการที่บรรดาเหล่ากองหน้าพร้อมใจกันเป็นสิงห์ปืนฝืด ก่อนเปิกเลกที่สอง สงขลาก็ได้ นันทเวศ จันทร์อุทัย มาจากสโมสรการท่าเรือไทยพร้อมกับสุรชัย แก้วรอด และอนุสรณ์ สีมี เข้ามาเสริมทีม ซึ่งการแข่งขันมนเลกที่ 2 สงขลา เอฟซี ก็ทำผลงานได้ดีขึ้น จนก้าวขึ้นมารั้งอันดับ 7 ในตาราง พร้อมกับการกำเนิดดาวรุ่งดวงใหม่ของชาวสงขลา วิทวัส เอี่ยมรัมย์ และขวัญใจมหาชน นันทเวศ จันทร์อุทัย
                  ปี พ.ศ. 2553 ทีมสงขลา เอฟซี ได้เล่นไทยลีกดิวิชั่น 1 เป็นปีที่ 2 และสามารถจบฤดูกาลด้วยการคว้าอันดับ 4 ก่อนฤดูการแข่งขันลีกดิวิชี่น 1 จะเริ่มขึ้น นายนวพล บุญญามณี ผู้จัดการทีมวางเป้าหมายสำหรับการแข่งขันในปี 2553 ที่สูงและใหญ่ขึ้นกว่าเดิม นั้นก็คือติด 1 ใน 3 เพื่อเป็นตัวแทนของชาวใต้ก้าวขึ้นไปเล่นไทยลีก ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศไทยให้ได้โดยมีการเตรียมทีมอย่างเป็นระบบมีการเสริมสต๊าฟโค้ชเข้ามาเพื่อดูแลนักเตะไม่ว่าจะเป็น สัมพันธ์ โยธาทิพย์ อดีตนักเตะชื่อดังพร้อมทั้งชาญกิจ อุทัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคนใกล้ชิด ที่เข้ามารับผิดชอบในเรื่องความฟิดของนักเตะ ฌานินทร์ เรืองศรี โค้ชผู้รักษาประตู พร้อมกับปรับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงซ้อมให้กับนักเตะใหม่ทุกคน
                   ปัจจุบันทีมสงขลา เอฟซี ได้จดทะเบียนตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นบริษัท สโมสรฟุตบอลสงขลา จำกัด โดยมีนายนวพล บุญญามณี เป็นผู้มีอำนาจลงนาม จากความทุ่มเท มุ่งมั่น การเสียสละ และความตั้งใจ และการบริหารแบบมืออาชีพ ของนายนวพล บุญญามณี ผู้จัดการทีม ส่งผลให้ประสบความสำเร็จเป็นลำดับและผลักดันให้ทีมสงขลา เอฟซี ก้าวไปสู่ทีมชั้นแนวหน้าในดิวิชั่น 1 โดยในฤดูกาลแข่งขันปี 2554 ทีมสงขลา เอฟซี ได้ปรับปรุงโครงสร้างบริหารสโมสรฟุตบอลสงขลาใหม่ โดยมาท่าน ส.ส.นิพนธ์ บุญญามณี พี่ใหญ่วงการฟุตบอล ลงมารับมือเป็นหัวเรือใหญ่เป็นประทานสโมสรและนวพล บุญญามณี เป็นผู้อำนวยการสโมสร เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่งต่อทีมงานและแฟนคลับ จึงได้จัดหาเฮดโค้ชคนใหม่ คือนายวราวุธ ศรีมาฆะอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยผู้มากไปด้วยประสบการณ์และนักเตะต่างชาติที่มีความหลากหลายและความสารถจากประเทศ บราซิล ญี่ปุ่น กานา และไนจีเรีย กับการผสมผสานกับความสามารถของนักเตะเก่าได้อย่างลงตัว ความร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน สติปัญญาของทีมสต๊าฟโค้ช ภายใต้การบริหารทีมของผู้อำนวยการทีมนายนวพล บุญญามณี และประทานสโมสรนายนิพนธ์ บุญญามณี พร้อมประสานใจกันนำทีมสงขลาไปสู่ไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้ในปี


ประวัติของ ฮาเวียร์ "ชิชาริโต้" เฮอนันเดซวันเกิด                   1 มิถุนายน 1988
สถานที่เกิด           กัวดาลาจารา, เม็กซิโก
ตำแหน่ง                ศูนย์หน้า
หมายเลขเสื้อ        14
ย้ายมาร่วมทีม       1 กรกฎาคม 2010
ลงเล่นนัดแรกให้แมนฯ ยูไนเต็ด 8 สิงหาคม 2010 พบกับเชลซี ในศึกคอมมิวนิตี้ ชิลด์
ทีมชาติ เม็กซิโก

           ฮาเวียร์ "ชิชาริโต้" เฮอร์นันเดซ ย้ายมาร่วมเล่นในถิ่นโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2010 และกลายเป็นนักเตะเม็กซิกัน คนแรกของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
เฮอร์นันเดซ ย้ายมาจากทีมชีวาส เดอ กัวดาลาจารา ซึ่งเป็นทีมในบ้านเกิดของเขา เขาเริ่มเล่นให้ทีมตั้งแต่ปี 2006 ลงเล่นทั้งหมด 79 นัด ทำประตูให้ทีมได้ 29 ประตู
การเจรจาซื้อตัวเจ้าหนุ่มชิชาริโต้เป็นไปด้วยความเงียบเชียบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนฯ ยูไนเต็ด มีเพียงสโมสร ตัวนักเตะเอง และพ่อของเขาเท่านั้นที่รับทราบ และทำการเจรจาตกลงกันเรื่องการย้ายทีม แม้แต่สื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อในเม็กซิโก หรืออังกฤษ ก็ไม่มีสื่อไหนรู้
"ชิชาริโต้" หมายถึง "ถั่วน้อย" ชื่อนี้มาจากการที่เขาเป็นลูกชายของฮาเวียร์ เฮอร์นันเดซ ศูนย์หน้าเม็กซิกันผู้โด่งดัง และมีชื่อในทีมชาติเม็กซิกันชุดสู้ศึกฟุตบอลโลกปี 1986 และเฮอร์นันเดซ ผู้พ่อ ก็มีฉายาว่า "ชิชาโร" หรือที่แปลว่า "ถั่ว" เพราะว่าเขามีดวงตาสีเขียว
ด้วยความเป็นศูนย์หน้าที่มีความคล่องแคล่ว ชิชาริโต้ เป็นนักเตะที่มีความเร็วสูง สามารถเล่นได้ทั้ง 2 เท้า เล่นลูกโหม่งได้ดี และสร้างสรรค์เกมที่มีคุณภาพ ซึ่งการเล่นของเขาทำให้เรานึกถึงนักเตะในตำนานของแมนฯ ยูไนเต็ด คนหนึ่งนั่นก็คือ โอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์
ในการเล่นทีมชาติ เขาได้ทำให้ทุกคนประทับใจมาแล้วจากการทำประตู 2 ประตูให้กับทีมชาติเม็กซิโก ในฟุตบอลโลกปี 2010 การทำประตูในทัวนาเมนต์นี้ได้เปิดตัวเขาต่อแฟนฟุตบอลทั่วโลก และนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แมนฯ ยูไนเต็ด เร่งคว้าตัวเขามาร่วมทีม
"เราเริ่มทำความรู้จักเขาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2009" เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กล่าว
"แมวมองของเราไปที่เม็กซิโก ในเดือนธันวาคม และได้ดูเขาเล่น 2-3 เกม รายงานผลของแมวมองออกมาว่าเขาเล่นได้ดีมาก ในตอนนั้นเราก็คิดว่าเราจะรออีกซักหน่อยเพราะตอนนั้นเขายังเด็กอยู่"
"แต่หลังจากนั้น เขาก็ติดทีมชาติ และผมคิดว่านั่นอาจจะสร้างปัญหาให้เรานิดหน่อย เพราะว่าถ้าเขาได้ร่วมเล่นในฟุตบอลโลก และเล่นได้ดี มันก็อันตรายทีเดียวที่เราอาจจะต้องเสียเขาไปให้กับทีมอื่น"
"ดังนั้น ผมจึงส่งหัวหน้าแมวมองของเรา จิม ลอว์เลอร์ ไปที่เม็กซิโกเป็นเวลา 3 สัปดาห์เพื่อดูเขาเล่น รวมทั้งศึกษาข้อมูลของเขาให้มากขึ้น รายงานของจิมเกี่ยวกับตัวเด็กคนนี้ยอดเยี่ยมมาก ดังนั้น เราจึงส่งทนายความของสโมสรไปทำข้อตกลงในการย้ายทีม และเราก็ดีใจมากที่ได้เซ็นสัญญากับเขา"

ประวัติของ เวย์น รูนี่ย์


วันเกิด 24 ตุลาคม 1985
เมืองเกิด ลิเวอร์พูล
ตำแหน่ง ศูนย์หน้า
หมายเลขเสื้อ 10

                          เวย์น รูนี่ย์ กลายเป็นนักเตะวัยรุ่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลก หลังจากที่เซ็นสัญญาย้ายจาก เอฟเวอร์ตัน มาอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยค่าตัวเกือบ 30 ล้านปอนด์
อดีตศูนย์หน้าดาวรุ่งของ เอฟเวอร์ตัน ได้ทำความฝันของเขาให้เป็นจริงแล้วโดยการย้ายเข้าสู่ถิ่น โอลด์ แทรฟฟอร์ด เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2004 นัดแรกที่เขาปรากฏตัวในวงการฟุตบอลอังกฤษ ก็คือฤดูกาล 2002/03 ในเกมที่ทีมพบกับ ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ส ที่ กูดิสัน พาร์ค และหลังจากลงสนามได้ 9 นัด เขาก็สามารถยิงประตูแรกให้กับตัวเองได้ด้วยอายุเพียง 16 ปี
ในเดือนตุลาคมด้วยการลงเล่นแทน โทมัส รัดซินสกี้ ในช่วง 10 นาทีสุดท้ายที่ทีมพบกับ อาร์เซน่อล ในช่วงนาทีสุดท้ายเขาก็ยิงประตูชัยให้กับทีมได้ และด้วยประตูนี้ก็ทำให้ทีมเอาชนะอาร์เซน่อล ไปได้ 2 – 1
หลังจากนั้นไม่นาน พรสวรรค์ของเขาก็เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และเขาก็กลายเป็นนักฟุตบอลที่ติดทีมชาติอังกฤษ และได้ลงเล่นด้วยอายุน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2003 โดยที่เขาลงเป็นตัวสำรองในนัดที่พบกับทีมชาติออสเตรเลียที่ อัพตัน พาร์ค อีกทั้งเขายังเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้ทีมชาติได้ด้วยอายุเพียง 17 ปี ในเดือนกันยายน ปี 2003 ในเกมที่พบกับ มาซิโดเนีย
ชื่อเสียงของเขาเป็นที่เลื่องลือในระดับโลกในฐานะที่เป็นนักฟุตบอลอายุน้อยที่มีพรสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโชว์ฟอร์มของเขาในฟุตบอลยูโร 2004 ที่โปรตุเกส ในทัวร์นาเมนต์นี้ เขาทำได้ 3 ประตูในการลงเล่น 4 นัด โดยเขาทำประตูได้ในนัดที่พบกับ สวิตเซอร์แลนด์ และ โครเอเชีย และนั่นก็ทำให้เขาเป็นที่สนใจของผู้จัดการทีมหลายต่อหลายทีม รวมทั้ง เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ที่เฝ้ามองฟอร์มของนักเตะผู้นี้มาตั้งแต่เขาอายุได้เพียง 14 ปี และหลังจากเจรจาต่อรองกันเป็นเวลานาน เอฟเวอร์ตัน ก็ตกลงขายนักเตะผู้นี้ให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
โดยเฟอร์กี้ได้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะว่าผมตื่นเต้นมาก ผมคิดว่าเราได้ตัวนักเตะหนุ่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศนี้ในรอบ 30 ปี เลยทีเดียว เราทุกฝ่ายพอใจกับการเซ็นสัญญาครั้งนี้ในขณะที่ตัวนักเตะเองก็เปิดเผยว่าเขาต้องการเล่นให้กับทีมที่ได้เล่นใน แชมเปี้ยนส์ ลีก และด้วยเหตุผลนี้เองเขาจึงตัดสินใจมาร่วมทีมทีมยิ่งใหญ่อย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อันที่จริงแล้ว รูนี่ย์ มีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่ เมอร์ซี่ย์ไซด์ ต่อ และหากไม่มีการต่อรองจาก นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ทีมปีศาจแดง ก็อาจจะไม่ได้ตัวนักเตะผู้นี้ก็ได้ โดยในขณะนั้นสื่อต่างๆ ก็ประโคมข่าวเกี่ยวกับการติดต่อซื้อตัวนักเตะและนั่นก็สร้างความกดดันให้กับ เอฟเวอร์ตัน อย่างมาก แต่แม้ว่าพวกเขาจะพยายามรั้งตัวนักเตะไว้ด้วยการเสนอสัญญา 5 ปี กับทีมพร้อมค่าเหนื่อยที่สูงสุดในสถิติของสโมสรคือ 50,000 ปอนด์ ต่อสัปดาห์ แต่นักเตะก็ยังไม่ยอมต่อสัญญา
การติดต่อของนิวคาสเซิ่ล ทำให้สโมสรอื่นๆ ต่างก็ตื่นตัวที่จะแย่งชิงนักเตะผู้นี้ด้วยทั้ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เชลซี และ เรียล มาดริด และไม่กี่วันก่อนตลาดซื้อขายจะปิด เดอะ แม็คพายส์ ก็เริ่มเปิดการเจรจาต่อรองในตัวนักเตะ และมีการเซ็นสัญญากับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพียง 4 ชั่วโมงก่อนปิดตลาดเท่านั้น การย้ายทีมของเขาหลังจากที่เล่นให้กับทีมเพียง 2 ฤดูกาลทำให้แฟนๆ ของพวกเขาโกรธอยู่ไม่น้อย แต่จะทำอย่างไรได้เมื่อการเจรจาครั้งนี้ใช้เงินพูด และสโมสรของเขาเองก็มีหนี้สินมากมายและก็ไม่มีทางเลือกมากนัก ทำให้ต้องยอมรับข้อเสนอจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
รูนี่ย์ ย้ายเข้าสู่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ด้วยค่าตัวเริ่มต้นที่ 20 ล้านปอนด์ ที่สโมสรจะจ่ายให้ เอฟเวอร์ตัน ทันทีและจะเพิ่มอีก 7 ล้านปอนด์ หากเจ้าหนูรูนี่ย์ โชว์ฟอร์มได้ดีกับสโมสร และทีมชาติ
นัดแรกที่ รูนี่ย์ ลงเล่นให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลายเป็นนัดที่เขาสร้างประวัติศาสตร์อีกนัดหนึ่ง นั่นคือเขาสามารถทำแฮตทริกได้ในนัดแรกที่ลงสนามให้กับทีม และเป็นการยิงประตู เฟเนร์บาห์เซ่ ในเกม แชมเปี้ยนส์ ลีก ในวันที่ 28 กันยายน และการยิงประตูนัดแรกในพรีเมียร์ลีก ให้กับทีมปีศาจแดงนั่นก็คือ การยิงประตูอาร์เซน่อล ในวันที่ 24 ตุลาคม 2547 ช่วยให้ทีมเอาชนะไปได้ 2 – 0 ในโรงละครแห่งความฝันและเป็นประตูฉลองวันเกิดครบอายุ 19 ปี ให้กับเขาในวันนี้ด้วย แล้วก็ทำให้ เรด อาร์มี่ ทุกคนได้รู้ว่าฮีโร่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว